Tanita Co., Ltd. Sales Div.

14-2, 1-Chome, Maeno-Cho
Itabashi-Ku
Osaka City, Osaka 532-0027
Japan

Local Phone: (06)-6300-2111