Tianjin Longqingjinheng Weighing Apparatus Co., Ltd., Tianjin
China

Local Phone: 2739-1492