Shenzhen Faya Weighing Apparatus Co.Ltd.

Shangnan Industrial Park
Gongming District
Shenzhen, Guangdong 518107
China

Local Phone: 2740-1125