Shanxi Changzhi Weight Scale Co., Ltd., Shanxi
China