Shanghai Yousheng Weighing Apparatus Co., Ltd.

Building 58 , No.99 Chunguang Road , Xinzhuang Industrial Zone , Minhang

, Shanghai 201108
China

Local Phone: 5483-1800