Shanghai Teraoka Electronic Co.,Ltd.

2C-5F Shanghqi Tianhua Infor. Tech. Park
No. 299 Long Cao Road Xi Hui Dist.
, Shanghai 200235
China

Local Phone: 5723-4888