Shanghai Dahua Electronic Weighing Scales

No.58,4E New Jinqiao Rd.

, Shanghai 2012026
China

Local Phone: 5030-8301