Shanghai CAS Electronics Co.,Ltd.

448 Hao, Maixin-Lu Xinqiao-Zhen

Shangai, 271038
China

Local Phone: 5768-0558