Qingdao Dongya Electronic Scales Co., Ltd.

Qingdao Sifang District
Nanjing Road No. 446
Qingdao, Shandong 266000
China

Local Phone: 8564-9700