Ningbo Tianma Tianye Electric Applicance Co., Ltd.

East Development Zone
Linshan Down
Yuyao, Zhejiang 315460
China

Local Phone: 6206-2581