Ningbo Contech Electric Co., Ltd.

Tianning Building 138
Zhongshan Road West
Ningbo City, Zhejiang 315010
China

Local Phone: 5787-7488