Nanjing Lianjun Weighing System Co., Ltd.

86 South Road, Nanjing Huju Development Zone,
Yuhua Village 108 Rui
Nanjing, Jiangsu 210004
China

Local Phone: 5231-5810