Nanchang Mingxing Weighing ApparatusNanchang, Jaingxi
China