Nanchang Weighing Instrument Co., Ltd.Nanchang, Jiangxi
China