Jinan Taizhong Weighing Apparatus Co., Ltd.

No. 89 Road

Jinan, Shandong 250002
China

Local Phone: 8297-5207