Jinan Jinzhong Electronic Scale Co.,Ltd.

NO.147 Yingxiongshan Road

Jinan, Shandong 250002
China

Local Phone: 8297-1354