Hottinger Baldwin Measurement (Suzhou) Co.,Ltd.

106 Heng Shan Road

Suzhou, Jiangsu 215009
China

Toll-Free Phone: 400-621-7621
Local Phone: 6824-7776