Hangzhou Weighing Instrument Co., Ltd.

China Hangzhou Moganshan Road,
Tung Wan Road, King Hongjiadu No. 5
Hangzhou, Zhejiang 311112
China

Local Phone: 817-8853