Hangzhou Tianchen Scale Equipment Co., Ltd.

188 Fangjiadai Road

Hangzhou, Zhejiang 310011
China

Local Phone: 8809-7565