Hangzhou Sifang Electronic Scales Co., Ltd.

No. 76 Tongyun Rd.
Gouzhuang Industrial Estate
Hangzhou, Zhejiang 311112
China

Local Phone: 8875-3175