Hangzhou Qianjiang Weighing Technology Co., Ltd.Hangzhou, Zhejiang
China

Local Phone: 8875-7098