Guangzhou Electrical Measuring Instruments Factory

No. 74 Nanzhou Road
South Guangzhou Avenue
GuangZhou, Guangdong 510290
China

Local Phone: 8461-6102