Guangdong Xiangshan Weighing Apparatus Group LTd.

Baishawan Industrial Park Qiwan Road
Dong District
Zhongshan, Guangdong 528400
China

Local Phone: 8823-5618