GSS Scale (Suzhou) Co., Ltd.

Taiping Industrial Park
Xiang Cheng
Suzhou, Jiangsu
China

Local Phone: 6543-6218