Fuzhou Minheng Electronic Instrument Co., Ltd.

Room 103 Bluiding 8 Jinshan Dist. Fusheng Qianlong
Guanpu Road Cangshan Dist.
Fuzhou, Fujian
China

Local Phone: 8366-8302