Fuzhou Kerndy Electronics Co., Ltd.

Cangshanpark,
Pushang Industry
Fuzhou, Fujian 350008
China

Local Phone: 8385-4419