Fuzhou Furi Weighing Electronics Co., Ltd.

Building No. 6 District E Software Industry Base
Tong Pan Road
Fuzhou, Fujian 350003
China

Local Phone: 8788-1376