Fushun Yuchen Weighing Apparatus Co., Ltd.

6-2 Liuhe St.
Shuncheng District
Fushn, Liaoning 113006
China

Local Phone: 5772-8318