Flintec (Beijing) Electronics and Technology Ltd Co.

Room B601, Hui Zhong Li Chao Yang District

, Beijing 100101
China

Local Phone: 8499-0020