Dibal Technology (Kunshan) Co., Ltd.

No. 26 Wa Pu He Rd.
Peng Lang Twon
Kusnshan, Jiangsu 215337
China

Local Phone: 5786-7770