Cixi Huaxu Weighing Apparatus Co., Ltd.

Cixi Xushuguan Street
New Hengjiang Village
, Zhejiang
China

Local Phone: 6382-7959