Chongqing Zicheng Weighing Apapratus Co., Ltd.

Chongqing Shi Yang Road, No. 21 Shiqiaopu 11-1

Chongqing, 400039
China

Local Phone: 6888-1945