Changzhou Qichuang Electronic Weighing Apparatus Co., Ltd.

99# Qingyang Road,
Xuejia Town
Changzhou City, Jiangsu
China

Local Phone: 8205-8889