Changzhou HongHeng Electronic Factory

Xinchang Road 166-1

Changzhou City, Jiangsu 213012
China

Local Phone: 8325-0155