Bonso Advanced Technology (XinXing) Co. Ltd.

Xincheng High-Tech Industrial Estate
Xinxing
Yunfu City, Guangdong
China

Local Phone: 2917-7888