Beijing Weighing Apparatus Factory Co., Ltd.

No. 69 Gulou Street
Beijing Changping District
Beijing, 102200
China

Local Phone: 6974-2406