Beijing Gaodeng Weighing Apparatus

A36-100 Lang Garden No. 0702
Haidan District
Beijing, 1000039
China

Local Phone: 8820-3318