Shenzhen Shengwanjiang Transducer Technology Co.,Ltd

17 Donghai Industrial Park
No. 2 Shanzixia Road Dakang
Henggang, Shenzhen 518115
China

Local Phone: 8416-5996