Shanghai Yousheng Weighing Apparatus Co, Ltd

Building 62 No. 99 Chunguang Road
Xinzhuang Industrial Zone
Minhang, Shanghai 201108
China

Local Phone: 5483-1800