Fuh Shyh Scale Co., Ltd

No. 172 Gong Yuan Rd.

Tainan, Taiwan
R.O.C.

Local Phone: 222-5488