Huachao Weighing Apparatus Co., Ltd.

Dizhang Village

Xianyang, Shaanxi 712035
China

Local Phone: 3363-2886