Kaneipakku Co. Ltd.

23-1 Minoyama
Sakai City
Osaka, 599-8243
Japan

Local Phone: 72-237-7821