Hoashi Metering Euipment Co. Ltd.

2-3-35 Mitsugawa-shinmachi
Oita Pref.
Oita City, 870-0141
Japan

Local Phone: 97-558-4520