Yunnan Tenglong Electronic Equipment Co., Ltd.Tenglong, Yunnan
China

Local Phone: 6381-5178