Shenzhen Yihuaxin Electronics Co., Ltd.Shenzhen, Guangdong 518051
China

Local Phone: 8621-8088