Shenzhen Aihua Scales Co. Ltd.Shenzhen, Guangdong
China

Local Phone: 8369-7753