Sam Hing Scales Fty. Ltd.

37 Gong Ye Road, Wanqingsha

Panyu, Guangzhou
China

Local Phone: 8494-3831