Qingdao Haiyida Scale Co., Ltd.Qingdao, Shandong 266000
China