Kunshan Ligu Weighing Industrial Co., Ltd.

Yi-fu New Road No. 100

Kunshan, Jiangsu
China

Local Phone: 5777-2257