Hong Kong Weighing Equipment Co.,Ltd.

20/F Flat A & C, Waylee Industrial Centre
30-38 Tsuen King Circuit
Tsuen Wan, Hong Kong
China

Local Phone: 2493-2889